loader image
Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій
Кафедра автоматизованих систем управління

Наукова діяльність

Коло наукових інтересів викладачів та співробітників кафедри Автоматизованих систем управління (АСУ) з часу її заснування (1974 рік) складають проблем математичного, інформаційного, програмного та технічного забезпечення автоматизованих систем управління. Згодом ці зацікавлення були сформовані в окремий науковий напрямок — «Методи та засоби обчислювальної техніки та систем управління».

Основним науковим напрямком кафедри є розробка математичних методів, моделей, інформаційних, програмних та технічних засобів автоматизованих систем обробки інформації та управління. На кафедрі сформовані наукові школи, які ведуть фундаментальні та прикладні дослідження, готують спеціалістів вищої кваліфікації, мають налагоджені міжнародні зв’язки:

 • Інформаційні управляючі системи та технології для енергетики
 • Дослідження нееквідистантних структур методом комбінаторної оптимізації
 • Технології цифрової обробки сигналів в реальному часі

За період з 2009-2011 років колективом кафедри було:

 • видано 3 наукових монографій та 3 навчальних посібники;
 • опубліковано 369 наукових публікацій, з них у фахових виданнях — 198;
 • зроблено 152 доповіді на 35 міжнародних конференціях, 16 доповідей на 7 державних конференціях;
 • захищено 1 докторську та 4 кандидатських дисертацій;
 • виконано 1 держбюджетну тему КПКВ 2201040;
 • отримано 2 охоронні документи;
 • експоновано розробки наукових шкіл на 1 міжнародній та 1 державній виставках.

Форми організації науково-дослідної роботи студентів на кафедрі АСУ: наукові семінари, конференції, гуртки, науково-дослідна лабораторія.
Студенти регулярно доповідаються на наукових конференціях.
Постійно діючі наукові семінари «Інформаційні управляючі системи та технології» (науковий керівник — д.т.н., професор Медиковський М.О.) та «Технології цифрової обробки сигналів в реальному часі» (науковий керівник — д.т.н., проф. Цмоць І.Г.).
На кафедрі діє НДЛ, яка проводить роботи з розробки нових інформаційних технологій із залученням студентів.

На кафедрі діють наукові гуртки за напрямками:

 • Нейронні мережі (апарат для прогнозування), керівник доцент, к.т.н. Цимбал Ю.В.
 • Моделювання систем, керівник доц., к.т.н. Кузьмін О.В.
 • Проблеми моделювання транспортних мереж, керівник доц., к.ф.-м.н. Дронюк І.М.

На кафедрі ведеться наукова робота із студентами шляхом прикріплення їх до викладачів кафедри за науковими інтересами. Результатом науково-дослідної роботи є опублікування спільних наукових праць і визначення наукових задач для наступної реалізації у вигляді дипломних проектів та магістерських кваліфікаційних робіт. Кращі наукові доробки студентів рекомендуються до опублікування та виступів на наукових конференціях. На кафедрі проводяться наукові семінари із студентами за науковою проблематикою кафедри.

На кафедрі розроблені методичні вказівки до дипломного проектування для спеціалістів і виконання магістерських кваліфікаційних робіт за спеціальністю «Інформаційні управляючі системи та технології». В цих методичних вказівках акцентовано увагу на те, що дані роботи носять науково-дослідний характер.